Vertrouwenspersoon

Beleid ongewenste omgangsvormen & Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

1. Inleiding
 
De NeVoBo stimuleert verenigingen dat er beleid wordt gemaakt om een veilige sportomgeving voor haar leden te creëren en daarmee samenhangend het aanstellen van een Vertrouwenspersoon. Als professionele en door de fusies regionaal gegroeide vereniging stelt het bestuur het beleid Ongewenste omgangsvormen op en wijst zij een Vertrouwenspersoon aan. Tot op heden zijn nog geen ervaringen binnen de vereniging bekend die binnen dit beleid zouden vallen. In het beleid Ongewenst omgangsvormen van volleybalvereniging PQV Pijl solutions wordt achtereenvolgens ingegaan op de definities, de gedragsregels en vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon is aangesteld Nathalie van den Ende, speelster bij dames 1. Je kunt haar mailen op vertrouwenspersoon@pqv-volleybal.nl
 
Nathalie van de Ende
2. Definities
Wanneer men vormen van aandacht als negatief ervaart of er last van heeft, wordt gesproken over ongewenste omgangsvormen. Ook als iemand er ‘niets’ mee bedoelt of als men zich er niet van bewust is dat de aandacht niet welkom is, spreken we van ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen kunnen op diverse manieren plaatsvinden. We onderscheiden de volgende vormen, waarvan in de praktijk veelal combinaties voorkomen:
 • (Seksuele) intimidatie: ongewenste (seksuele) toenadering in de vorm van verzoeken om (seksuele) gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.
 • Agressie en/of geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastig vallen, bedreigen of aanvallen van anderen.
 • Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur en/of burgerlijke staat etc.

3. Gedragsregels leden PQV

De in 2004 door NOC-NSG opgestelde gedragsregels zijn door de NeVoBo overgenomen en deze gelden hiermee ook voor alle trainers, begeleiders, coaches, leden en overige betrokken bij volleybalvereniging PQV Pijl solutions.

 1. Zorg voor en draag bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
 2. Onthoud je ervan een ander te bejegenen op een wijze die de ander in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van doordringt dan nodig en/of gewenst is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. Onthoud je van elke vorm van seksueel (machts)misbruik
  of seksuele intimidatie.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. Onthoud je van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 6. Ga tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect met elkaar om en met de ruimten waarin men zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 7. Geef geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
Aanvullend op bovenstaande gedragsregels gelden de volgende regels voor de trainers, coaches en andere vormen van begeleiders:

8. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
9. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
12. Op advies van en navolging op de regels binnen de NOC-NSF stelt PQV Pijl solutions dat alle jeugdtrainers per 1 januari 2015 een ‘VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moeten kunnen overleggen.

4. Vertrouwenspersoon
 
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen PQV Pijl solutions het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot Ongewenste omgangsvormen. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur en alle vormen van begeleiding gerelateerd aan de PQV Pijl solutions. Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk*1. Volleybalvereniging PQV Pijl solutions heeft een passend functieprofiel opgesteld waaraan de VCP moet voldoen gebaseerd op de taakomschrijving van de NOC NSF.
De belangrijkste punten hieruit zijn de eigenschappen van de VCP, de taken van de VCP en de randvoorwaarden.
De VCP van volleybalvereniging PQV Pijl solutions moet iemand zijn die midden in de samenleving en de vereniging staat, algemeen bekend is binnen de vereniging danwel toegankelijk en eenvoudig te benaderen.
De VCP is het eerste aanspreekpunt op het gebied van Ongewenste omgangsvormen en draagt zorg voor de opvang, begeleiding en ondersteuning van de persoon die hem/haar benadert.